kadı n dediğ in bö le zevk vermeli

selam arkada&#351 lar ad&#305 m kaan. 34 ya&#351 &#305 mday&#305 m. sizinle ya&#351 ad&#305 &#287 &#305 m olay&#305 payla&#351 mak istiyorum. sexe bir d&uuml &#351 k&uuml nl&uuml &#287 &uuml m yok ama iyi sevi&#351 en kad&#305 n&#305 her zaman tercih ederim ve arad&#305 &#287 &#305 m&#305 da buldum ve ger&ccedil ekten m&uuml kemmeldi tek kelimeyle. &Ccedil al&#305 &#351 an biri oldu&#287 um i&ccedil in y&#305 ll&#305 k iznimi ge&ccedil irmek &uuml zre bir tatil beldesine gitmeyi d&uuml &#351 &uuml n&uuml yordum. ama o kadar para verip te kavrulmaya gerek yok diye d&uuml &#351 &uuml nd&uuml m ve al&#305 &#351 veri&#351 ve gezi ama&ccedil l&#305 ankaraya gitmeye karar verdim. inip biraz dola&#351 t&#305 ktan sonra karn&#305 m ac&#305 kt&#305 fast food t&uuml r&uuml bir yere gidip at&#305 &#351 t&#305 ray&#305 m diye d&uuml &#351 &uuml n&uuml p k&#305 z&#305 layda kalite bir yere gidip oturdum. cam masalar&#305 n oldu&#287 u cafede sipari&#351 imi verdim beklerken yan masaya bir &ccedil ift geldi a&#351 &#305 klar gibi g&ouml r&uuml nt&uuml leri vard&#305 . adam &ccedil ok yak&#305 &#351 &#305 kl&#305 ve kad&#305 nda yani nas&#305 l tarif edeyim bilmiyorum bu kadarm&#305 &ccedil ekici ve g&uuml zel olurdu bir kad&#305 n diyordum kendi kendime ka&ccedil amak bak&#305 &#351 larla kad&#305 n&#305 s&uuml zerken dikkatlice bakt&#305 &#287 &#305 mda dikkatimi ilk &ccedil eken ayaklar&#305 ndaki ince topuklu ayak bile&#287 inden &#351 &#305 k bir ba&#287 lama ile ayaklar&#305 ve sanki vernikle cilalanm&#305 &#351 kal&ccedil alara kadar giden d&uuml zg&uuml n bacaklar k&#305 sa ete&#287 inden her bacak de&#287 i&#351 iminde kas&#305 klar&#305 na kadar a&ccedil &#305 l&#305 yordu. &uuml zerinde derin dekolteli diyim yakalar&#305 a&ccedil &#305 k bir g&ouml mlek ve g&ouml g&uuml sleri g&ouml r&uuml n&uuml yordu. kad&#305 n&#305 m&#305 seyrediyorum yemekmi yiyiyorum belli de&#287 ildi. &ouml lesine birbirlerine tutku ile bak&#305 yolard&#305 ki yani yeni a&#351 &#305 klar ve resmen oyna&#351 &#305 yolard&#305 g&ouml zleriyle sevi&#351 iyorlard&#305 . benim g&ouml z&uuml mde kad&#305 nda idi . sonra birden kad&#305 nla g&ouml z g&ouml ze geldik ela g&ouml zleri ile bak&#305 nca oldu&#287 um yere &ccedil ak&#305 ld&#305 m. masalar cam oldu&#287 u i&ccedil inde kalkm&#305 &#351 yara&#287 &#305 m&#305 da dar kot pantolondan gizlemek baya bir zor oluyordu. kad&#305 n bana kilitlenmi&#351 gibi bak&#305 yordu ama bana de&#287 il kalkm&#305 &#351 yara&#287 &#305 ma bakmaya ba&#351 lad&#305 . adam&#305 n s&#305 rt&#305 bana d&ouml n&uuml k oldu&#287 undan her ona sar&#305 ld&#305 &#287 &#305 nda kollar&#305 kocas&#305 n&#305 n kollar&#305 nda g&ouml zleri ise benim yarakta idi. ve e&#351 inin kula&#287 &#305 na bir seyler f&#305 s&#305 ldad&#305 . bir s&uuml re sonra adam &ccedil akt&#305 rmadan d&ouml n&uuml p bana bakt&#305 . tamam dedim &#351 imdi i&#351 kar&#305 &#351 &#305 cak derken adam kalk&#305 p bana geldi masama afedersiniz &ccedil akma&#287 &#305 n&#305 z varm&#305 diyince nas&#305 l bir oh &ccedil ektim bilemezsiniz. ald&#305 yakt&#305 bir s&uuml re sonra yine derken buyrun &ccedil akmak hediyem olsun ben zaten pek kullanm&#305 yorum diyince muhabbet kuruldu . bizimle otururmusun dediler bende kabul ettim .merhaba diyip masalar&#305 na oturdum kendimi tan&#305 tt&#305 m onlarda isimlerini esra ve t&uuml mer diye tan&#305 tt&#305 lar. ho&#351 be&#351 sohbet okul muhabbeti oldu esrada benim gibi ist. &uuml nide okudu&#287 u i&ccedil in payla&#351 &#305 cak ortam daha iyidi. ama hala arada ka&ccedil amak yara&#287 &#305 ma bak&#305 yordu. farkediyordum. ak&#351 am &uuml zeri oldu ne yapaca&#287 &#305 m&#305 sordular gezmeye ve al&#305 &#351 veri&#351 e geldi&#287 imi s&ouml ledim diyince tamam bize tak&#305 l&#305 rm&#305 s&#305 n dediler olur dedim (memnuniyetle) &ccedil &#305 kt&#305 k oradan beraber baya bir gezdik ankarada &ouml n&uuml mde y&uuml r&uuml ken bile o kal&ccedil alr&#305 n&#305 bilerek sallamas&#305 beni delirtiyordu ama yap&#305 cak bir &#351 eyim yoktu. epey gezdik ve bir bara gidelim dediler olur dedim. merdivenli bir yere &ccedil &#305 kt&#305 k &ouml n&uuml mde giden esra beni o an bitirdi. &ouml n&uuml mde k&#305 v&#305 rta k&#305 v&#305 rta giderken birden ayak bile&#287 ine do&#287 ru e&#287 ilir gibi yapt&#305 am&#305 n&#305 n aras&#305 na giren tanga olmay&#305 &ccedil ok istedim. bilerek yap&#305 yordu biliyorum. &ccedil &#305 kt&#305 k yukar&#305 ben kaz&#305 k gibi tabii. kendimize bir yer ayarlad&#305 k oturduk hafif lo&#351 &#305 &#351 &#305 k spotlar falan kar&#351 &#305 ma oturan esra baya yaym&#305 &#351 t&#305 bacaklar&#305 n&#305 . alkol sohbet dans derken kafalar&#305 m&#305 z baya iyi oldu. oturuken bacaklar&#305 n&#305 benimkilere s&uuml rtmeye ba&#351 lad&#305 kalkm&#305 &#351 yara&#287 &#305 m&#305 g&ouml rmek i&ccedil in u&#287 ra&#351 &#305 yordu 19 cm bir o kadarda kal&#305 n nereye sakl&#305 y&#305 m belli oluyordu resmen kaz&#305 k gibi e&#351 ide farketmi&#351 ti. ve bir birlerine bir &#351 eyler diyip g&uuml l&uuml &#351 t&uuml ler hadi gidiyoruz soru sorma dediler bende sormad&#305 m arabaya bindi&#287 imiz gibi yola koyulduk esra &ouml ne oturur diye ben hemen arka koltu&#287 a ge&ccedil tim ama esrada geldi arkaya oturdu. otururkende am&#305 n&#305 g&ouml stermeyi ihmal etmedi. bir s&uuml re gittik ankara trafi&#287 i s&#305 k&#305 &#351 &#305 k ben &ouml n koltuklar&#305 n aras&#305 na kafam&#305 sokup t&uuml merle bir &#351 eyler konu&#351 urken elim arkada duruyordu bir el tutup benim elimi bacaklar&#305 na g&ouml t&uuml rd&uuml deliricektim evet esra elimi tuttu&#287 u gibi am&#305 na do&#287 ru g&ouml t&uuml rd&uuml ok&#351 ayarak bacaklar&#305 ndan kas&#305 klar&#305 na kadar geldim ve ate&#351 gibi yanam am dudaklar&#305 n&#305 n aras&#305 ndan parmaklar&#305 m&#305 ge&ccedil irdiimde esra &#305 hhhh dedi ve &#305 slanm&#305 &#351 v&#305 c&#305 k v&#305 c&#305 k olmu&#351 tu. baya bir s&uuml re ok&#351 ad&#305 m. ve sonra esra elini uzat&#305 p benim yara&#287 &#305 m&#305 ok&#351 amaya ba&#351 lad&#305 . ge&ccedil bo&#351 ald&#305 &#287 &#305 m i&ccedil in istedi&#287 i kadar ok&#351 ayabilirdi. benim derdim tumer anlamas&#305 n. ama ne bileyim onlar planl&#305 hareket ediyormu&#351 . neyse geldik bir sitenin &ouml &uuml n&uuml de durduk hadi gel dediler. asans&ouml re bindik esra bu seferde kalkm&#305 &#351 yara&#287 &#305 ma kal&ccedil alar&#305 n&#305 s&uuml rtmeye ba&#351 lad&#305 . eve geldik. buras&#305 ne dedim bizim ev dediler ama ben dedim esra sus dedi. tamam dedim girdik i&ccedil eri ev baya iyi d&ouml &#351 enmi&#351 girdik i&ccedil eri hemen alkole devam ve hi&ccedil beklemedi&#287 im bir an esra benim oturdu&#287 um koltu&#287 a gelip ayaklar&#305 n&#305 at&#305 p ayakta durarak ba&#351 &#305 mdan tuttu ve &#351 u arabada parmaklar&#305 n kadar dilinde iyimi diye ba&#351 &#305 mdan tutarak beni am&#305 na yakla&#351 t&#305 rd&#305 birden hem &#351 ok ge&ccedil irriyorum hemde tumer ne diycek diye bak&#305 yorum tumer onaylar gibi diliyle yalamam&#305 g&ouml sterdi . bakt&#305 m onayda geldi bunu bacaklar&#305 n&#305 n arkas&#305 ndan tutup kal&ccedil alar&#305 na kadar ok&#351 ayarak giden ellerimle ete&#287 ini s&#305 y&#305 r&#305 rken di&#351 lerimlede tangas&#305 n&#305 nyan iplerinden a&#351 a&#287 &#305 &ccedil ektim ve dilimle am&#305 n&#305 n kenarlar&#305 ndan ba&#351 lad&#305 m yalamaya ve her dil darbemde am&#305 n&#305 n dudaklar&#305 n&#305 az&#305 m&#305 n i&ccedil ine al&#305 r gibi yedim ve dilimi am&#305 n&#305 n dudaklar&#305 ndaki o b&#305 z&#305 r&#305 na de&#287 inde esra &ccedil &#305 ld&#305 rd&#305 ve sa&ccedil lar&#305 mdan tutup bast&#305 r&#305 nca dilim am&#305 na girdi art&#305 k esra &ccedil &#305 &#287 l&#305 klar at&#305 yor deliriyordu &ouml lece esra bo&#351 alana kadar yalad&#305 m am&#305 n&#305 . bo&#351 ald&#305 ve bcaklar&#305 titremeye ba&#351 lad&#305 . sonra hi&ccedil bozmadan kuca&#287 &#305 ma diz &ccedil &ouml k&uuml p kemerimi a&ccedil t&#305 ve o kocaman kaz&#305 k gibi yara&#287 &#305 m&#305 meydana &ccedil &#305 kar&#305 p somurmaya ba&#351 lad&#305 . resmen g&#305 rtla&#287 &#305 na kadar sokup sokup &ccedil &#305 kar&#305 yorken bende i&#351 te istedi&#287 im kad&#305 n bu diyordum. sexi seviyordu hemde &ccedil ok. bakt&#305 bo&#351 al&#305 cak gibi de&#287 ilim sen baya iyisin diyip oturan kocas&#305 n&#305 n yan&#305 na gidip bu sefer onun yara&#287 &#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 . bir ka&ccedil yalamadan sonra tumer dayanamad&#305 ve bo&#351 almaya ba&#351 lad&#305 ve menilerini yutarkende kal&ccedil alar&#305 n&#305 sallamaya ba&#351 lad&#305 &ouml n&uuml mde hem am hemde g&ouml t deli&#287 i beni davet ediyordu. bende niyetliydim &ccedil &#305 ld&#305 rt&#305 cakt&#305 m esray&#305 ve hemen o domalm&#305 &#351 dururken kal&ccedil alar&#305 na yakla&#351 &#305 p dilimle yalamaya ba&#351 lad&#305 m. iki kal&ccedil a aras&#305 ndaki &ccedil izgiden ba&#351 lay&#305 p arka deli&#287 ine gelen kadar yalad&#305 m ve inlemeye ba&#351 lad&#305 esra. arka deli&#287 in etraf&#305 na geldi&#287 imde s&#305 cak ve &#305 slak dilimle de&#287 dirip de&#287 dirip &ccedil ekerken &ccedil &#305 &#287 l&#305 k at&#305 yordu. ve dilimi i&ccedil ine sokmaya ba&#351 lad&#305 m . esra tumerde meni ad&#305 na hi&ccedil bir &#351 ey b&#305 rakmad&#305 adam&#305 kuruttu ben dilimi soktuk&ccedil a. sonra esra aya&#287 a kalt&#305 ve ayakta sevi&#351 meye ba&#351 lad&#305 k ellerim hala kal&ccedil alar&#305 n&#305 n aras&#305 ndan deli&#287 in i&ccedil inde yara&#287 &#305 m kas&#305 klar&#305 nda am&#305 n&#305 n dudaklar&#305 aras&#305 nda ve dudaklar&#305 m&#305 z birbirini par&ccedil alarken esra bir hareketle yara&#287 &#305 m&#305 i&ccedil ine almaya ba&#351 lad&#305 ayakta bir baca&#287 &#305 n&#305 sandalyeye kald&#305 r&#305 p i&ccedil ine al&#305 rken bende ritme ayak uyudurup ayakta sikmeye ba&#351 lad&#305 m esray&#305 . sok daha h&#305 zl&#305 sok daha derine sok a&#351 k&#305 m diye inliyordu kesik kesik. ben yara&#287 &#305 m&#305 &ccedil &#305 kar&#305 p y&uuml z&uuml n&uuml tumere &ccedil evirip bu sefer arkas&#305 ndan bir baca&#287 &#305 sandalyede dururken am&#305 na tekrar h&#305 zl&#305 bir giri&#351 yap&#305 p h&#305 zl&#305 h&#305 zl&#305 sikmeye ba&#351 lad&#305 m. her vuru&#351 umda dar am&#305 ndan sular f&#305 &#351 k&#305 rmaya ba&#351 lad&#305 esra inleyerek ve hayk&#305 rarak bo&#351 ald&#305 ama ben hala devam ediyordum &uuml st &uuml ste bo&#351 altmak istiyordum resmen titiyordu bana yere yat dedi bende yatt&#305 m ve hemen eliyle yara&#287 &#305 m&#305 tutup am&#305 na ge&ccedil irerek &uuml st&uuml ne oturdu bende kal&ccedil alar&#305 ndan tutup kendime &ccedil ekerek tekrar sikmeye ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 m. tumerde ikinciye haz&#305 rlanm&#305 &#351 ayakta gelip esran&#305 n dudaklar&#305 aras&#305 na soktu yara&#287 &#305 n&#305 esra bo&#287 ulucak gibi ben alttan pompalarken tumerin yara&#287 &#305 birazda benimkinden k&uuml &ccedil &uuml k oldu&#287 undan dibine kadar al&#305 yordu bo&#287 az&#305 na do&#287 ru. esra yine bo&#351 ald&#305 ve bo&#351 al&#305 rkende siksene beni par&ccedil ala diyince yakla&#351 &#305 k bir 45 dakikada ge&ccedil ti&#287 i i&ccedil in bende dayanacak g&uuml c&uuml m kalmad&#305 bende bo&#351 ald&#305 m. tumer esray&#305 tutu&#287 u gibi yatak odas&#305 na g&ouml t&uuml rd&uuml bacaklar&#305 n&#305 omzuna al&#305 p esray&#305 sikmeye ba&#351 lad&#305 bende gittim seyrediyorum hemde dinleniyordum okal&ccedil alar&#305 sikmeden bu i&#351 biterse g&ouml z&uuml m a&ccedil &#305 k giderdim. tumerde epeyce sikti esray&#305 ve alt&#305 na yatt&#305 esran&#305 n esra yara&#287 a oturdu ve kal&ccedil alar&#305 meydanda kalm&#305 &#351 t&#305 . o harika kal&ccedil alar inip inip &ccedil &#305 karken o dar deli&#287 e g&ouml z&uuml m tak&#305 ld&#305 hi&ccedil yapmam&#305 &#351 olmal&#305 larki esra ka&ccedil ar gibi davran&#305 yord&#305 anlad&#305 arkadan girece&#287 imi bunu tumerde anlam&#305 &#351 t&#305 ve esraya iyi yarak buldun b&#305 rak par&ccedil alas&#305 n seni orospum benim diyince esra de ses yok ama k&#305 s&#305 k bir sesle yava&#351 dedi onay gelmi&#351 ti .tumer hala sikerken ben arkadaki yerimi almaya ba&#351 lad&#305 m tumer durdu ve ben yara&#287 &#305 m&#305 &#305 slanm&#305 &#351 arka deli&#287 ine yava&#351 yava&#351 sokmaya ba&#351 lad&#305 m esrada &ccedil &#305 &#287 l&#305 &#287 a ba&#351 lad&#305 . yava&#351 yava&#351 derken hepsini soktum esra hi&ccedil k&#305 m&#305 ldam&#305 yordu az sonra yava&#351 a yava&#351 haraketlenmeye ba&#351 lad&#305 ve kal&ccedil alr&#305 n&#305 sallayarak zevk almaya ba&#351 lad&#305 . bende h&#305 zlanmaya tabi.bir ara tumer bo&#351 alm&#305 &#351 ve alt&#305 m&#305 zdan &ccedil &#305 kt&#305 ve kenarda seyretmeye ba&#351 lad&#305 yine ben bu sefer daha rahat sikemeye ba&#351 lad&#305 m esran&#305 n g&ouml t&uuml n&uuml delirmi&#351 gibiydi sok kaan ne olur sok dibine kadar daha h&#305 zl&#305 vur a&#351 k&#305 m ben bunu neden daha &ouml nce denemedim &ouml l&uuml cem diye ba&#287 &#305 r&#305 yor bir ara ok&#351 ad&#305 &#287 &#305 m am&#305 ndan sular&#305 n akt&#305 &#287 &#305 n&#305 farkettim tam bir kad&#305 n nas&#305 l zevk al&#305 ca&#287 &#305 n&#305 ve verece&#287 ini biliyordu art&#305 k ve deli gibi sikerken bende ata biner gibi tepesine &ccedil &#305 k&#305 p &ouml lesine sikiyordum bir ara nefesssiz kald&#305 esra k&#305 s&#305 k sesiylede yeter diye ba&#287 &#305 rd&#305 bu ba&#287 &#305 rma s&#305 k&#305 lmaktan de&#287 il zevkten &ouml l&uuml cek gibi hissediyordu kendini ve ben bir saat siktim onu g&ouml t&uuml nden ve bo&#351 ald&#305 m i&ccedil ine .ve yan yantt&#305 k nefes nefese art&#305 k ne diyim sabaha kadar tumerle esray&#305 sikmedi&#287 imiz pozisyon kalmad&#305 . esra seni b&#305 rakmam diyordu bakt&#305 m tumer bozuluyo tamam dedim ama bir daha ne ankaraya gittim nede arad&#305 m onlar&#305 ama harika bir kad&#305 nd&#305 . g&ouml r&uuml &#351 mek isteyen olursa adresinden bana ula&#351 abilirsiniz. bol sevi&#351 meli g&uuml nler hepinize
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66

Beylikduzu escort
Beyoğlu escort
Büyükçekmece escort